Хімія 10класуроку
Тема заняття
Хімічний
експеримент
Повторення  питань курсу хімії  основної школи (2 год)
1.
Найважливіші класи неорганічних сполук.
2.
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку.   
Учень (учениця)
називає класи неорганічних сполук; види хімічного зв’язку;
характеризує властивості представників основних класів неорганічних сполук; будову атома; види хімічного зв’язку;
складає рівняння реакцій, у тому числі в йонній формі.
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки (17 год)
3.
Загальна характеристика неметалічних елементів.  Неметали як прості речовини.
Л.д. №1 Ознайомлення зі зразками простих речовин - неметалів.
4.
Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену й Карбону. 
5.
Значення озонового шару для життя організмів на Землі.
6.
Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів.
7.
Поняття про адсорбцію.
8.
Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном.

9.
Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку й гідроген хлориду.
Дем. Добування амоніаку і розчинення його у воді («фонтан»), випробування розчину фенолфталеїном.   
10.
Взаємодія амоніаку та гідроген хлориду з водою. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-іони.
Дем. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.
Якісна реакція на йони амонію.
Якісна реакція на хлорид-іони.  
Л.д.№2 Виявлення хлорид – іонів у розчині.
Л.д. №3 Виявлення йонів амонію в розчині.
11.
Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів.
Дем. Спалювання сірки і доведення кислотного характеру утвореного оксиду.
Дем.Гідратація фосфор (V) оксиду та карбон (ІV) оксиду, випробування розчинів   індикатором.
12.
Сульфатна кислота й сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат – іони. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів.  
Дем. Виділення теплоти під час розчинення у воді концентрованої  сульфатної кислоти.
Дем. Водовідбірні властивості концентрованої  сульфатної кислоти (дія на цукор і папір)
Дем.. Якісна реакція на сульфат-іони.   Л.д№4 Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру.
Л.д.№5 Виявлення сульфат – іонів у розчині.
13.
Нітратна кислота і нітрати, їх поширеність у природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.
Л.д.№6 Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію.
14.
Загальні відомості про мінеральні добрива.  Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.
Л.д.№7 Ознайомлення із зразками мінеральних добрив.
15.
Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширеність у природі та застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іони.       
Дем. Добування вуглекислого газу та його перетворення на кальцій карбонат і кальцій гідрогенкарбонат.
Л.д.№8  Дослідження властивостей карбонатів.
16.
Контрольна робота з теми «Неметали та їх сполуки»
17.
Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів.
Практична робота №1
18.
Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Колообіг  Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.
 19.
Узагальнення та систематизація знань з теми «Неметалічні елементи і їхні сполуки»
    Учень (учениця)
 називає прості речовини неметалічних елементів, їхні сполуки за сучасною українською номенклатурою; прості речовини Оксигену і Карбону; основні природні сполуки неметалічних елементів;
наводить приклади: мінеральних добрив; будівельних матеріалів;
описує: роботу вогнегасника;
складає  формули сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, Оксигеном; хлоридів, сульфатів, нітратів, карбонатів, солей амонію; рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості неметалічних елементів та їх сполук;
характеризує: неметалічні елементи за їх місцем у періодичній системі та будовою атомів; фізичні та хімічні властивості неметалів, сульфур (ІV) оксиду, сульфур (VІ) оксиду,  нітроген (ІV) оксиду, карбон (ІІ) оксиду, карбон (ІV) оксиду, сульфатної, нітратної,  карбонатної кислот; практичне значення неметалів та сполук неметалічних елементів, адсорбції;
пояснює колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону, біологічне значення цих елементів; суть парникового ефекту, адсорбції, алотропії,  причини кислотних дощів;
порівнює взаємодію амоніаку і гідроген хлориду  з водою;
експериментально визначає кислоти, вуглекислий газ, йон амонію, хлорид-іон, сульфат-іон, карбонат-іон. нітрат-іон;
обґрунтовує  застосування сполук неметалічних елементів їхніми властивостями, роль азотних і фосфорних добрив як джерела мінерального живлення рослин;
оцінює вплив нітратів та чадного газу на здоров’я людини; значення виробництва та раціонального використання  добрив для розв’язування продовольчої проблеми;
висловлює судження про вплив сполук Карбону, Сульфуру та Нітрогену на навколишнє середовище; про роль озонового шару в атмосфері;
робить висновок про зумовленість властивостей  неметалічних елементів та їхніх сполук будовою атомів; про важливість охорони довкілля від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв;
дотримується правил безпечного поводження з неметалами та сполуками неметалічних елементів під чс виконання хімічних дослідів.
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки ( 13 год)
20.
Загальна характеристика  металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів.
21.
Метали – прості речовини. Металічний зв'язок, металічні кристалічні гратки.
Дем. Моделі кристалічних ґраток металів.
Л.д. №9 Ознайомлення зі зразками металів.
22.
Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів у природі. 
23.
Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії
Дем. Наслідки корозії металів та способи захисту металів від корозії.
24.
Лужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний   характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.
Дем. Взаємодія натрію і кальцію з водою.
Дем. Взаємодія  кальцій оксиду  з водою.
Л.д.№10  Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію. Л.д.№10  Ознайомлення зі   зразками сполук  Кальцію, Магнію.
25.
Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) та способи її усунення (зменшення).
Дем. Усунення твердості води.
Л.д. №12 Усунення накипу з поверхні побутових приладів.
26.
Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію.
27.
Амфотерні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду.
Л.д.№13  Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності.
28.
Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполуки  Феруму (ІІ)  і Феруму (ІІІ).
Дем. Зразки сполук Феруму (ІІ) і Феруму (ІІІ).
Дем. Взаємодія заліза з розчинами хлоридної, сульфатної та нітратної кислот.
Л.д.№14  Добування ферум (ІІ) гідроксиду і ферум (ІІІ) гідроксиду реакцією обміну.
29.
Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в сучасній техніці.
Л.д. №15 Ознайомлення зі зразками сплавів металів.
30.
Застосування алюмінію, заліза та їхніх сплавів. Розвиток металургійного виробництва в Україні.
31.
Розв’язування експериментальних задач.
Практична робота №2
32.
Охорона навколишнього середовища під час виробництва й застосування металів.
33.
Контрольна робота № 2 з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»
34.
Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті.
35.
Узагальнення та систематизація знань з курсу  хімії 10 класу
Учень (учениця)
називає сполуки металічних елементів за сучасною українською номенклатурою; основні  металічні руди, їх родовища та металургійні виробництва в Україні;
наводить приклади сплавів алюмінію та заліза;
описує поширеність та загальні методи добування металів; явище корозії;
складає формули оксидів і гідроксидів Натрію, Калію, Кальцію, Магнію, Алюмінію, Феруму; рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості лужних, лужноземельних металів, магнію, алюмінію, заліза;  
характеризує  металічні елементи за їх місцем у періодичній системі та будовою атома;  фізичні та хімічні властивості лужних, лужноземельних металів, магнію, алюмінію, заліза;
пояснює утворення  металічного хімічного зв’язку;
обґрунтовує причини твердості води та способи її усунення; застосування металів і сплавів, роль калійних добрив; необхідність запобігання корозії металів, охорони середовища у металургійному виробництві;
оцінює значення металургії в суспільному господарстві України;
висловлює судження про біологічну роль металічних елементів, у тому числі радіоактивних – Стронцію та Цезію; про значення твердості води у промисловості та побуті, наслідки корозії металів;
робить висновок про зумовленість властивостей металів будовою їх атомів; про важливість охорони довкілля від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв.
дотримується правил техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів.


Немає коментарів:

Дописати коментар