Хімія 11класуроку
Тема заняття
Хімічний    експеримент
Тема 1. Органічні  сполуки (35 год)
1.
Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова.
2.
Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.
Дем. Моделі молекул вуглеводнів.
Л.д. №1.Виготовлення моделей молекул парафінів.
3.
Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів
4.
Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.
5.
Органічні сполуки в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.
6.
Узагальнення і систематизація знань з
теми «Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова»

7.
Природні джерела органічних сполук. Природній і супутній нафтовий газів, їх склад, використання.
    
8.
Нафта. Склад, властивості нафти.
9.
Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.
Дем. Модель нафтоперегінної установки.
Л.д. №2Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів.
10.
Кам´яне вугілля, продукти його переробки.
Л. д.№3Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива.
11.
Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. 
12.
Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
13.
Синтез органічних сполуку різних класів на основі вуглеводневої  сировини.
14.
Узагальнення і систематизація знань зтеми «Природні вуглеводні»
15.
Контрольна  робота 1 з теми «Теорія хімічної будову органічних речовин. Природні джерела органічних речовин»
16.
Органічні сполуки як основа сучасних матеріалів. Пластмаси.
Дем. Виявлення властивостей пластмас: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, окисників.
Л. д. № 4.Ознайомлення зі зразками пластмас.
17.
Синтетичні каучуки, гума.
18.
Штучні і синтетичні волокна.
Дем. Витягування  ниток зі смоли капрону чи лавсану. Відношення волокон різних видів до розчинів кислот і лугів.
Л. д. №5-6.
Ознайомлення зі зразками канчуків. Ознайомлення зі зразками натуральних, синтетичних і штучних волокон.
19.
Органічні сполуки і здоров´я людини.
20.
Жири, вуглеводи як компоненти їжі, їхня роль в організмі.
21.
Білки, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі.
22.
Узагальнення і систематизація знань з
теми «Синтетичні органічні сполуки та жири, білки,вуглеводи»
23.
Харчові добавки, Е-числа.
Л. д.№ 7 Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів.
24.
Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину).
25.
Шкідливий вплив вживання алкоголю, на організм людини.
Дем. Денатурація білка під дією етанолу.
26.
Шкідливий вплив вживання наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.
27.
Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правили поводження з побутовими хімікатами.
Дем. Зразки побутових хімікатів.
Л. д. № 8.Ознайомлення зі змістом до інструкцій до товарів побутової хімії.
28.
Мило, його склад, мийна дія.
29.
Синтетичні мийні засоби.
Дем. Зразки синтетичних мийних засобів.
Л. д.№ 9 Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.
30.
Органічні розчинники, їх застосування.
Дем. Розчинність  олійної фарби у воді та гасі.
31.
Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини.
Практична робота №1
32.
Попередження забруднення середовища при використанні органічних сполук у побуті.
33.
Узагальнення та систематизація знань
34.
Контрольна робота №2
35.
Підсумкове заняття
    Учень (учениця):
називає:
-          найпростіші  ізомери парафiнів за систематичною номенклатурою;
наводить приклади:
-          органічних сполук різних класів;
-           синтезів органічних сполук на основі вуглеводневої сировини;
формулює:
-           основне положення теорії хімічної будови;
класифікує:
-           органічні сполуки за будовою карбонового ланцюга, видами  карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами, рівнями структурної організації;
складає:
-           молекулярні та структурні формули органічних сполук;
описує:
-           склад і властивості нафти, природного газу, кам’яного вугілля:
-           процес та продукти перегонки нафти і переробки кам’яного вугілля;
характеризує:
-           значення органічних речовин для розв’язування сировинної проблеми людства;
-          значення рівнів організації органічних речовин у живій природі;
-          природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук;
-          органічні сполуки як компоненти їжі;
-          детонаційну стійкість бензину;
пояснює:
-           значення теорії хімічної будови;
-           причини багатоманітності органічних речовин;
порівнює:
-           природні, штучні й синтетичні волокна, пластмаси;
-           мило і синтетичні мийні засоби;
встановлює:
-           причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин;
аналізує:
-          інформацію про хімічний склад харчових продуктів, синтетичних волокон, пластмас, робить висновок щодо їх придатності для використання.
обґрунтовує:
-           біологічну роль органічних сполук;
-          значення органічної хімії у створенні нових матеріалів, охороні здоров’я, побуті;
оцінює:
-          вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини, продуктів побутової хімії на навколишнє середовище;
висловлює судження:
-           про згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я;
-          про роль теорії в системі наукових знань;
-           про значення синтетичних методів добування органічних речовин
дотримується правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками, іншими побутовими хімікатами.

Немає коментарів:

Дописати коментар