Біологія 11клас

 з/п
Зміст уроку
Біологічний експеримент
Тема 4. Розмноження організмів (3 год)
1.
2.
Статеве розмноження організмів.
3.
Будова і утворення статевих клітин.
Лабораторна робота №1
Будова статевих клітин
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень (учениця) називає способи розмноження організмів.
Наводить приклади вегетативного розмноження тварин і рослин.
Характеризує: нестатеве і статеве розмноження організмів; будову статевих клітин; біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження в людини.
Пояснює: значення статевих клітин у забезпеченні безперервності існування виду; біологічне значення нестатевого розмноження.
Порівнює статеве і нестатеве розмноження.
Робить висновок про значення розмноження для існування виду
Тема 5. Закономірності спадковості (7 год)
4.
Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень
5.
Закони Г.Менделя, їх статистичний характер
і цитологічні основи
6.
Закони Г.Менделя, їх статистичний характер
і цитологічні основи
7,8.
Хромосомна теорія спадковості.
9.
Зчеплене успадкування.
10.
Практична робота №1.
Розв'язування типових задач із генетики (моно- і дигібридне схрещування)
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень (учениця) називає  методи генетичних досліджень.
Наводить приклади  взаємодії генів.
Формулює означення понять «генотип», «фенотип», «домінантний стан ознаки», «рецесивний стан ознаки», «алельні гени», «гомозигота», «гетерозигота»
Характеризує: закони Г.Менделя; основні положення хромосомної теорії спадковості; особливості
успадкування при зчепленні генів. 
Порівнює гомозиготи і гетерозиготи.         
Застосовує знання: законів генетики для складання схем схрещування, розв'язування типових задач із генетики (моно- і дигібридне схрещування); для оцінки спадкових ознак у родині й планування родини
Тема 6. Закономірності мінливості (4 год)
11.
Комбінативна мінливість.
12.
Мутаційна мінливість.
13.
Типи мутацій. Мутагени.
14.
Модифікаційна мінливість.
Лабораторна робота №2.
Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:
Учень (учениця) називає: форми мінливості; причини модифікаційної мінливості; мутагенні фактори; типи мутацій.
Наводить приклади: спадкової мінливості; неспадкової мінливості; мутацій.
Характеризує: комбінативну мінливість; модифікаційну мінливість; норму реакції; мутаційну мінливість.
Пояснює: значення спадкової мінливості; значення неспадкової мінливості.
Порівнює: модифікаційну та мутаційну мінливість.
Застосовує: знання про мутагени для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів.
Тема 7. Генотип як цілісна система. (7 год)
15.
Поняття про ген.   
16.
Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
17.
Химерні та трансгенні організми.
18.
Генетичні основи селекції організмів.
19.
Основні напрями сучасної біотехнології.
20.
Узагальнення та систематизація знань.
21.
Контрольна робота
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень (учениця) називає: завдання сучасної біотехнології; методи селекції.
Наводить приклади  речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії.
Характеризує: функції генів; напрями  сучасної біотехнології.
Пояснює: значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу; значення медико-генетичного консультування; можливості профілактики спадкових хвороб людини; можливості використання трансгенних організмів.
Застосовує знання для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасної біотехнології, використання продуктів, що виробляються генетично модифікованими організмами.
Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів (7 год)
22.
Запліднення
23.
Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.
Лабораторна робота №3*.
Ембріогенез хордових
24.
Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.
25.
26.
Життєвий цикл у рослин і тварин.
27.
Ембріотехнології. Клонування.
28.
Узагальнення та систематизація знань з теми «Індивідуальний розвиток організмів»
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень (учениця) називає: періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів.
Характеризує: запліднення у тварин і рослин; етапи онтогенезу в рослин і тварин; ембріогенез хордових тварин; постембріональний розвиток тварин.
Пояснює: значення штучного запліднення; біологічні основи контрацепції; вплив зовнішніх умов на формування, ріст та розвиток організму.
Застосовує знання: про вплив умов життя матері й батька на розвиток зародка й плода для підготовки до народження дитини; для оцінки можливих  наслідків клонування організмів.
Робить висновок про роль спадковості й факторів зовнішнього середовища в онтогенезі
Розділ ІУ. Надорганізмові рівні організації життя
Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера. (12 год)
29.
Екологічні чинники.
30.
Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів.
31.
Біологічні адаптивні ритми організмів.
32.
Популяція. Характеристика популяцій. 
33.
Статева і вікова структура популяції. Фактори, що впливають на чисельність популяції.
34.
Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах
35.
Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.
36.
Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
37.
Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу.
38.
Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.
39.
Збереження біорізноманіття.  
40.
Контрольна робота.
Демонстрації: колекцій, гербарних матеріалів, живих об'єктів, що ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослин і тварин; моделей екосистем; фільмів про охорону природи.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:
Учень (учения) називає: надорганізмові системи; основні характеристики популяції; групи екологічних факторів.
Наводить приклади: угруповань, екосистем; пристосованості організмів до умов середовища; подібності в пристосуванні різних видів до однакових умов середовища; ланцюгів живлення.
Характеризує: середовища існування організмів; екологічні фактори; добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми організмів; структуру і функціонування надорганізмових систем; взаємодію організмів в екосистемах; ланцюги живлення; правило екологічної піраміди.
Пояснює: основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми; шляхи пристосування організмів до умов існування;  роль організмів (продуцентів, консументів, редуцентів) і людини в штучних та природних екосистемах.
Порівнює: різні середовища життя;  природні та штучні екосистеми.
Застосовує знання: про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх охорони.
Робить висновки про: цілісність і саморегуляцію живих систем; роль біологічного різноманіття, регулювання чисельності видів, охорони природних угруповань для збереження рівноваги у біосфері
Розділ У. Історичний розвиток органічного світу
Тема 1. Основи еволюційного вчення. (7 год)
41.
Становлення еволюційних  поглядів.
42.
Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.
43.
Природний добір.
Практична робота №3.  Порівняння природного та   штучного добору.
44.
Вид, видоутворення. Мікроеволюція.
45.
Адаптації як результат еволюційного процесу.
46.
Макроеволюційний процес.
47.
Сучасні уявлення про фактори еволюції.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень (учениця) називає: докази еволюції; результати еволюції.
Наводить приклади: внутрішньовидової, міжвидової боротьби за існування; форм природного добору; адаптацій організмів до умов середовища.
Формулює означення понять «конвергенція», «дивергенція», «паралелізм».
Характеризує: різні погляди на еволюцію;  рушійні сили еволюції; природний добір, його види; основні положення синтетичної гіпотези еволюції; популяцію як елементарну одиницю еволюції; критерії виду; способи видоутворення; елементарні фактори еволюції.
Пояснює:  різноманіття адаптацій організмів як результат еволюції.
Порівнює: штучний і природний добір; географічне та екологічне видоутворення.
Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу. (4 год)
48.
Гіпотези виникнення життя на Землі.
49.
Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів.
50.
 Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.
51.
Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.
Демонстрації: окам'янілостей, відбитків, викопних решток рослин і тварин.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:          
Учень (учениця) називає: основні гіпотези виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія); таксономічні одиниці; ери, періоди розвитку Землі.
Характеризує: різні погляди на виникнення життя на Землі; еволюційні події в протерозойській, палеозойській, мезозойській та кайнозойській ерах.
Робить висновки про: ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції; єдність органічного світу
52.
Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології.Немає коментарів:

Дописати коментар