Олімпіади

щодо проведення І та ІІ етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2016-2017 навчальному році
  
Відповідно наказу Міністерства освіти і науки № 1006 від 19 серпня 2016 року «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» I етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології відбудеться у жовтні 2016 року, ІІ етап- у листопаді – грудні  2016 року http://www.imzo.gov.ua/2016/08/29/nakaz-mon-vid-19-08-2016-1006-pro-provedennya-vseukrayinskih-uchnivskih-olimpiad-i-turniriv-z-navchalnih-predmetiv-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/.
Документом, що визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних змагань, їх організаційне, методичне й фінансове забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056.

I етап учнівської олімпіади з біології
У I етапі  учнівської олімпіади з біології беруть участь усі учні загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів,  які бажають. Рекомендуємо шкільні  олімпіади з біології   проводити  в один тур.
Порядок проведення, персональний склад оргкомітету та журі, експерт-консультант I етапу олімпіади, рішення оргкомітету,   затверджуються   наказом   керівника   навчального закладу.комісія,  склад якої затверджується наказом керівника  навчального  закладу.
         У  II етапі олімпіади з біології (районному (міському)) беруть участь учні 8-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, які є переможцями І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та включені у заявку на участь команди  у наступному етапі відповідно до рейтингу навчального закладу.
        Завдання для учасників олімпіади  готує   предметно-методична 
Зміст завдань має ґрунтуватися на знаннях матеріалу, визначеного навчальною програмою з біології, що вже вивчений на час проведення олімпіади та охоплювати  вивчений матеріал з різних розділів біології, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах.   
Структуру комплекту завдань, типологію завдань та рівень їх  складності  вчителі визначають самостійно, але при цьому рекомендуємо при їх складанні орієнтуватись на структуру завдань районних олімпіад за минулі роки.
Комплекти завдань мають включати:
- тестові завдання трьох рівнів складності (А, Б, В);
- експериментальну задачу;
- бланки для відповідей на тестові завдання ;
- відповіді  на завдання;
- пояснення системи оцінювання окремих завдань і роботи в цілому.
Тестові завдання.
· Тестові завдання групи А передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих.
· Тестові завдання групи Б передбачають вибір усіх можливих правильних відповідей із п’яти запропонованих (кількість правильних відповідей може бути від однієї до п’яти). 
· Тестові завдання групи В містять  завдання, одне або декілька, до поставленої умови. Це можуть бути завдання: з вибором однієї або кількох правильних відповідей; на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; на визначення правильності наведених пояснень, припущень, тверджень тощо.
Експериментальна  задача включає  задачу  тематика якої   визначається  межами шкільної програми з біології відповідного класу, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах. Задача містить опис певного невеликого експерименту, з малюнками, графіками, розрахунками, схемами, таблицями тощо.
Прочитавши запропонований текст завдання учень має
зрозуміти:
1.                мету експерименту;
2.                логіку послідовності його проведення;
3.                роль кожного етапу (а також елементу, використаного приладу чи об’єкту тощо) у отриманні кінцевого результату експерименту;
4.                висновки, сформульовані за результатами експерименту;
оцінити:
1.                чи досягнута мета експерименту;
2.                наскільки вірними (коректними) є сформульовані висновки;
3.                чи ґрунтуються сформульовані висновки на реально отриманих експериментальних результатах;
4.                практичне значення отриманих результатів;
вміти:
1.                відповісти на тестові запитання до експериментальної задачі (об’єкту, мети, ходу роботи, висновків тощо);
2.                побудувати графік (принцип побудови якого буде запропонований);
3.                розв’язати  задачу;
4.                провести певні розрахунки;
5.                зробити власний висновок за результатами експерименту;
6.                визначити за сформульованими в роботі висновками який експериментальний результат має бути при постановці певного етапу експерименту.
Для перевірки робіт потрібно передбачити відповідні критерії їх оцінювання та вказувати їх у завданнях.
При визначенні переможців змагань необхідно  дотримуватися пункту 5.4 чинного Положення, зокрема,  що переможцем не може бути учасник, який за  сумарним результатом у  всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів. 
Звіти про проведення олімпіад з навчальних предметів та заявки оргкомітети I етапу надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада поточного року.

II етап олімпіади з біології
         Персональний склад оргкомітету і журі,  в тому  числі голови, його  заступника,  секретаря, експерт-консультанта олімпіади, а також рішення  оргкомітету,  затверджуються  наказом  відділу/управління  освіти   районної (міської) державної адміністрації.
ІІ етап олімпіади проводиться в один тур, який складається із двох форм виконання завдань:
1) тестові завдання трьох рівнів складності;
2) експериментальні задачі.
          Оргкомітети та журі ІІ етапу олімпіад не мають права змінювати (повністю або частково) завдання та оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком та умовами проведення олімпіади.
Комплекти завдань включають:
- тестові завдання трьох рівнів складності (А, Б, В);
- експериментальні задачі;
- бланки для відповідей на тестові завдання;
- відповіді  на завдання;
- пояснення системи оцінювання окремих завдань і роботи в цілому.
Зміст завдань
Зміст завдань ґрунтується на знаннях матеріалу, визначеного навчальною програмою з біології, що вже вивчений на час проведення олімпіади, охоплює вивчений матеріал з різних розділів біології, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах.
Тестові завдання включають:
-       20 тестових завдань групи А які передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих;
-       10 тестових завдань  групи Б які  передбачають вибір усіх можливих правильних відповідей із п’яти запропонованих (кількість правильних відповідей може бути від однієї до п’яти);
-       5 тестових завдань  групи В  які містять завдання, одне або декілька, до поставленої умови. Це завдання: з вибором однієї або кількох правильних відповідей; на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; на визначення правильності наведених пояснень, припущень, тверджень тощо.
Експериментальні задачі включають виконання 2 задач.
Експериментальна задача містить опис певного невеликого експерименту з малюнками, графіками, розрахунками, схемами, таблицями тощо. Учень, прочитавши, зміст завдання, має зрозуміти мету експерименту, логіку послідовності його проведення, оцінити чи досягнута мета експерименту, практичне значення отриманих результатів, вміти відповісти на запитання до експериментальної задачі (об’єкту, ходу роботи тощо), розв’язати задачу, зробити власний висновок тощо.
Час на виконання роботи – 2,5 години (150 хвилин).
На виконання тестових завдань відводиться 90 хв. Після закінчення відведеного часу учасники олімпіади здають бланки із відповідями і отримують експериментальні задачі. На їх виконання відводиться 1,5 години (по 45 хв. на кожну задачу).
На примірниках завдань вказано максимальну кількість балів до кожного виду роботи та спосіб відповіді.
Тести групи А – по 0,5 балів  за кожне завдання, максимум за А – 10 балів.
Тести групи Б – по 1 балу за кожне завдання, максимум за Б – 10 балів.
Тести групи В – по 2 бали за кожне завдання, максимум за В – 10 балів.
Експериментальні задачі – по 10 балів кожна, максимум за 2 задачі – 20 балів.
Загальна кількість балів – 50 балів.
Голова журі разом із членами журі до початку перевірки робіт мають прийняти спільне рішення по оцінюванню у випадку, якщо у тестах групи Б та В обрано не всі правильні варіанти/наявні зайві неправильні відповіді із запропонованих.
Організація олімпіади
         До місця проведення олімпіад, учні прибувають  організовано у супроводі керівника команди,  маючи при собі паспорт або  свідоцтво  про  народження,  учнівський  квиток, медичну довідку   про   відсутність   інфекційних   хвороб  і  контакту  з інфекційними хворими. 
Завдання олімпіади виводяться на паперові носії. Учасники олімпіади  розміщуються  по кабінетах. Аудиторії повинні бути провітрені та освітлені. Бажано, щоб кожен учасник міг виконувати роботу за окремим столом (партою). Під час виконання завдань у класній кімнаті має бути присутнім  інструктор не фахівець з біології. Він розсаджує учнів по одному за кожну парту і  знайомить  учасників з Інструкцією виконання роботи, а також вказує місце для розміщення речей учнів, ознайомлює із  правилами поведінки під час олімпіади. Під час олімпіади учаснику забороняється:
1.                Користуватися мобільним телефоном в аудиторії і виходити з ним з аудиторії.
2.                Користуватися програмованими калькуляторами і переносними комп'ютерами.
3.                Користуватися будь-якими джерелами інформації.
 Інструктор організовує підпис роздрукованого   титульного  аркуша тестових завдань відповідно до поданого зразка. Член оргкомітету роздає  завдання та бланк відповідей тестових завдань. Через 90 хвилин від початку виконання завдань збирає бланки із титульними аркушами і передає їх голові оргкомітету для шифрування та роздає зошити для виконання експериментальних задач. Інструктор організовує підписування титульного  аркуша  зошитів для експериментальних задач. Наголошує, що при необхідності виходу учня з аудиторії, робота  залишається  на столі у вчителя. Дозволяється користуватися калькулятором. Бланки відповідей до тестових завдань учнями заповняються кульковими синіми ручками,  роботи заповнені олівцями анулюються. Чернетка членами журі не розглядається. На дошці вчитель має записати час початку і завершення виконання тестової частини завдань олімпіади, а потім час початку виконання і завершення експериментальних задач.
    При визначенні переможців змагань слід дотримуватися вимог п. 5.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що «переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів».
Рекомендуємо вчителям удосконалити роботу щодо підготовки учнів до олімпіади, для чого  приділяти увагу вивченню біологічних процесів, що відбуваються при будь-яких порушеннях в організмі, формуванню навичок спостереження біологічних явищ і процесів. Спрямувати підготовку учнів на поглиблення знань про еволюційні теорії виникнення людини та формування органічного світу. Бажано опрацювати з учнями олімпіадні завдання ІІ та ІІІ етапів попередніх років. Спрямувати роботу на формування практичних навичок учнів, у тому числі щодо роботи зі статистичними даними.       

1.      Біологічні олімпіади школярів: Навчально-методичний посібник/ Л.С. Ващенко, О.В. Данилова, М.Ю. Макарчук, В.О. Мотузний – К.: Ґенеза, 2002. –288с.
2.      Підготовка учнів до біологічних олімпіад/ О.В. Данилова, К.М. Задорожний, Д.А. Бабанов. С.А. Данилов – Х.: Вид. група «Основа», 2004. –112с. – (Серія «Бібліотека журналу “Біологія”»; Вип..1(13)).
3.      Олімпіади з біології для школярів / О.В. Данилова, К.М. Задорожний, Д.А. Бабанов. С.А. Данилов – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 256с.
4.      Сучасна біологія. Тести теоретичної частини І, ІІ, ІV-VII міжнародних біологічних олімпіад (укр./англ. мовами)/ С.В.Страшко, 
5.      Олімпіадний мінімум. Біологія людини. – /А.О.Чернінський/ Х.:Вид. група «Основа», 2013.- 303.
6.      Збірник завдань з біології для підготовки учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад. Посібник для учнів та вчителів/ Г.В.Міхєєва.- Вижниця:Черемош,2012.-181с.
7.      Всеукраїнська біологічна олімпіада http://biology.org.ua/index.php?subj=vbo&lang=ukr&chapter=olimp
8.      Всеукраїнська біологічна олімпіада. Правила, програма, рекомендації. Методичні рекомендації
щодо проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
з хімії 2016/2017 навчального року
  
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади
з хімії 2016/2017 навчального року
Відповідно до вимог чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії є очною формою змагань та проводиться у чотири етапи:
·        I (перший) етап – шкільні (міжшкільні, училищні) на базі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
·        II (другий) етап – районні (міські);
·        III (третій) етап – обласні;
·        IV (четвертий) етап – на державному рівні.
I етап олімпіади з хімії проводиться у жовтніПорядок проведення, персональний склад оргкомітетів та журі, експерти-консультанти I етапу олімпіади з хімії, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника навчального закладу.
Учасниками І етапу олімпіади з хімії можуть бути учні 7-11-их класів ЗНЗ та І-ІІ-их курсів ПТНЗ. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах за умови, що строки їх проведення не збігаються. На всіх етапах олімпіади з хімії, учні мають право брати участь в змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Будь-які обмеження права участі учнів в I етапі олімпіади з хімії забороняються.
Завдання I етапу для учасників олімпіади з хімії готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. Звіти про проведення олімпіади з хімії та заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада поточного року. Заклади освіти, на базі яких проводяться олімпіади з хімії, готують приміщення, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створюють безпечні умови для виконання олімпіадних завдань. При виконанні завдань забороняється користуватися засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом. Учасникам олімпіади дозволяється користуватися не програмованим калькулятором, Періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва (довгим або коротким варіантом), таблицею розчинності кислот, основ і солей у воді, мати при собі ручку, олівець, гумку, лінійку.
Переможці I етапу олімпіади з хімії визначаються на спільному засіданні оргкомітету та журі. Документація і роботи учасників І етапу олімпіади з хімії зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах впродовж навчального року.
Рекомендації щодо завдань І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії:
·        розрахункові задачі;
·        уявний експеримент.
Орієнтовний комплект завдань олімпіади з хімії для кожного класу: 4 розрахункові задачі та 1 завдання експериментального характеру. На розв’язання усіх завдань відводиться 90 хв. Після закінчення відведеного часу учасники олімпіади здають зошити із відповідями. Зміст завдань ґрунтується на знаннях матеріалу, визначеного навчальною програмою з хімії, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах. Експериментальне завдання (уявний експеримент) містить опис певного невеликого експерименту з малюнками, графіками, розрахунками, схемами, таблицями тощо. Учням може бути запропонований відео фрагмент досліду із виключеним звуком, хід виконання якого вони мають описати. Учень, прочитавши, зміст завдання, має зрозуміти мету експерименту, логіку послідовності його проведення, оцінити чи досягнута мета експерименту, практичне значення отриманих результатів, вміти відповісти на запитання до експериментальної задачі (об’єкту, ходу виконання роботи тощо), розв’язати завданнязаписати схеми хімічних реакції, перетворити їх на рівняння, зробити власний висновок і т.п.
Орієнтовний розподіл місць:
І місце – 89 – 100% виконаних завдань
ІІ місце – 67 – 88%
ІІІ місце – 50 – 66%.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади
з хімії 2016/2017 навчального року
Учасниками ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, відповідно до вимог чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, можуть бути учні 7-11-их класів ЗНЗ та І-ІІ-их курсів ПТНЗ, які є переможцями І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та включені у ЗАЯВКУ відповідно до РЕЙТИНГУ навчального закладу.
Олімпіада проводиться в один тур, який передбачає 2 форми виконання завдань: розв’язання розрахункових задач та уявний експеримент.
Оргкомітету передбачити наявність одного зошиту у клітинку, в якому будуть виконуватися усі завдання, декілька аркушів у кінці зошита – чернетка, обкладинка зошиту – для шифрування робіт (якщо є потреба передбачити наявність окремих титульних аркушів для шифрування).
Комплекти завдань олімпіади з хімії для кожного класу включатимуть 5 розрахункових задач та 1 експериментальне завдання. На розв’язання усіх олімпіадних завдань відводиться 150 хв. Після закінчення відведеного часу учасники олімпіади здають зошити із відповідями. Зміст олімпіадних завдань ґрунтується на знаннях матеріалу, визначеного навчальною програмою з хімії, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах. Експериментальне завдання (уявний експеримент) містить опис певного невеликого експерименту з малюнками, графіками, розрахунками, схемами, таблицями тощо. Учень, прочитавши, зміст завдання, має зрозуміти мету експерименту, логіку послідовності його проведення, оцінити чи досягнута мета експерименту, практичне значення отриманих результатів, вміти відповісти на запитання до експериментальної задачі (об’єкту, ходу виконання роботи тощо), розв’язати завданнязаписати схеми хімічних реакції, перетворити їх на рівняння, зробити власний висновок і т.п. Дозволяється користуватися не програмованим калькулятором (користуватися мобільним телефоном заборонено), Періодичною системою хімічних елементів Д.ІМенделєєва (довгим або коротким варіантом), таблицею розчинності кислот, основ і солей у воді, мати при собі ручку, олівець, гумку, лінійку. Чернетка членами журі не розглядається. Як виключення, журі може звернутися до чернетки, якщо в чистовику явно вказано посилання на чернетку, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження.
Керівникам команд простежити за наявністю в учнів необхідних канцтоварів, дозволених таблиць без сторонніх позначень, учнівських квитків та медичних довідок.
Організаційні питання
Під час виконання завдань у класній кімнаті має бути присутнім вчитель не фахівець з хімії. Він розсаджує учнів по одному за кожну парту і проводить інструктаж: вказує місце для розміщення речей учнів, ознайомлює із правилами поведінки під час олімпіади (не списувати, не підказувати, не користуватися шпаргалками тощо), роздає зошити і організовує їх підписання. Через 150 хв. від початку виконання завдань збирає зошити і передає їх голові оргкомітету для шифрування. Наголошує, що виходити з аудиторії можна, але при цьому роботу залишати на столі у вчителя. Після повернення до аудиторії, продовжувати працювати до завершення часу олімпіади. Час відсутності учня в аудиторії не додається до загального часу виконання завдань. На дошці вчитель має записати час початку і завершення виконання олімпіадних завдань.
Критерії оцінювання
Розрахункові задачі – 50 балів (окремий розподіл балів за кожну задачу визначається членами журі на чолі із головою журі у залежності від складності задач). Експериментальне завдання – 15 балів.
Загальна кількість балів – 65 балів.

Список літератури:
1.      Ахметов Н.С. Неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 1998.
2.      Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганическаой химии. — М.: Просвещение, 1991. – 224 с.: ил. – ( Б-ка учителя химии).
3.      Базелюк та ін.  Довідкові матеріали з хімії/ І.І. Базелюк, Л.П. Величко, Н.В. Титаренко. – Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1998. – 224 с.
4.      Березан О. Збірник ускладнених задач з хімії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 144 с.
5.      Березан О. Енциклопедія хімічних задач. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 304 с.
6.      Будруджак П. Задачи по химии. –М.: Мир,1989.
7.      Всероссийская химическая олимпиада школьников / Под ред.Лисичкина Г.В. –М.: Просвещение, Учебная литература, 1996.
8.      Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Сборник задач и упражнений по хими. - М.: Просвещение, 1979.
9.      Готуємося до хімічних олімпіад / Упоряд. Г. Мальченко,, О. Каретникова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка "Шк. світу")
10.    Кузьменко М.Є., Єрьомін В.В. Хімія. 2400 задач для школярів та абітурієнтів. Пер. з рос. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2001. – 560 с.
11.    Олимпиады по химии. Сборник задач / И.И. Кочерга, Ю.В. Холин, Л.А. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Орлов и С.А. Комыхов. Харьков: Ранок, 2002; Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. Харків: Ранок, Веста, 2004.
12.    Луцевич Д.Д., Березан О.В. Конспект-довідник з хімії: Посібник. – К.: Вища шк., 1997. – 240 с.
13.    Некрасов Б.В. Основи общей химии. В 2 т. — М.: Химия, 1973.
14.    Неділько С. А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія: Задачі та вправи. К.: Либідь, 2001.
15.    Николаенко В.К. Сборник задач по химии повышенной трудности.- М.: МИРОС, 1996.
16.    Олімпіадні завдання та їх розв'язування / Упоряд. В.І. Староста. – К.: Либідь, 1996. – 96 с.
17.    Олімпіади з хімії: Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І.І.Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. – Харьків:Веста: Видавництво "Ранок", 2004. – 384 с.
18.    Підготовка учнів до хімічних олімпіад / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта, О.А. жикол та ін. – Х.: Видав. гр. "Основа", 2004. – 144 с.
19.    Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. Підручник для 11 класу загальноосв. шк. з поглиб, вивченням хімії — К.: Освіта, 1998.
20.    Польские химические олимпиады / З.Квапневский, Т.Шаршаневич, Р.Киешковский й др. — М.: Мир, 1980.
21.    Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій. — К.: Рута, 2000
22.    Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. – М.: МИРОС, 1995.
23.    Середа И.П. Конкурсные задачи по химии. – К.: Вища школа, 1982.
24.    Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии. – Харьков: Фолио, 2003.
25.    Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками, розв’язаннями. – Харьків:Ранок, 2001. – 368 с.
26.    Скопенко В.В., Григор'єва В.В. Найважливіші класи неорганічних
сполук. — К.; Либідь, 1996.
27.    Фиалков Ю.Я. Не только в воде. — Л.: Химия, 1976.
28.    Хімічна олімпіада: завдання і розв'язки. Навчально-методичний посібник / Укладач: І.І.Гуріненко.- Біла Церква: КОІПОПК, 2003- 49 с.
29.    Хімічна олімпіада: завдання і розв'язки. Навчально-методичний посібник / Укладач: Сотниченко І.І..- Біла Церква: КОІПОПК, 2006- 84 с.
30.    Холин Ю.В., Слета Л.А, Репетитор по химии: Для школьников й абитуриентов. — Харьков: Фолио, 1998.
31.    Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1991.
32.    Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії. — К.: Вища школа, 1992.
33.    Чмиленко Ф.О., Царьова Н.В. Задачі і вправи з хімії. Хімія елементів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 80 с.
34.    Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Завдання і вправи з хімії: Навчальний посібник. Вид. 5-е., виправлене й доповнене з прикладами розв'язків задач. – К.: Станіца-Київ,2003. -234 с.
35.    Ткачов В. В. Хімія. Олімпіадний мінімум. 8 клас. — Х.:, 2011. — 223, с.: табл. — (Серія «Олімпіади»).
36.    Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. Львів: Центр Європи, 2001.
37.    Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии. Харьков: Фолио, 1998.
38.    Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2 т. М.: Мир, 2009.
39.    Реми Г. Курс неорганической химии. В 2 т. М.: Мир, 1972.
40.    Яцимирський В.К. Фізична хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. Київ; Ірпінь: Перун, 2007.
41.    Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія. Київ: Невтес, 2001,
42.    Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. Підручник для 11 класу загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням хімії. 2-ге вид. К.: Освіта, 1998 (або 1-ше вид., 1995).
43.    Мецлер Д. Биохимия. Химические реакции в живой клетке. в 3-х т. М.: Мир, 1980.

Немає коментарів:

Дописати коментар